Principals of College

Sr. No. Name of Principal    
01 Sh. H.N. Chopra 1959 1960
02 Sh. B.L. Handa 07/10/60 15/01/1963
03 Hs. R.M. Uppal 21/05/1963 31/03/1965
04 Sh. K.C.Sachdeva 26/05/1965 26/06/1968
05 Sh. N.N. Ukhal 25/06/1968 17/09/1968
06 Sh. H.D. Bagat 18/09/1968 24/08/1969
07 Sh. B.S. Sayal 25/08/1969 10/08/1672
08 Sh. S.S. Bakrhi 14/08/1972 06/10/1974
09 Sh. N.R. Pathak 07/12/1974 16/05/1979
10 Sh. P.C. Gupta 03/09/1974 06/09/1982
11 Sh.  B.S. Sayal 22/10/1982 03/06/1985
12 Sh. A.R. Sharma 07/1985 18/08/1987
13 Sh. K.L. Sood 1989 37/03/1990
14 Dr. Shyam Saunder 04/1990 07/1990
15 Sh. R.C. Sharma 28/08/1990 20/09/1991
16 Sh. Devi Saran 11/10/1991 17/03/1992
17 Sh. M.B.Kulshekhra 26/04/1992 20/10/1993
18 Dr. Shayam Sunder 21/11/1993 1995
19 Sh.  Surjeet Singh 1996 1998
20 Dr. M.S. Negi 25/11/1999 31/07/2012
21 Dr. S.B. Negi 31/07/2012 31/03/2017
22 Dr. G.R. Negi 25/04/2016 15/12/2016
23 Sh.P.C.Kashyap 11/05/2017 29/09/2018
24 Dr. K.C. Kashyap 30/09/2018 --------
25 Sh.Premi Chint Ram Negi -------- Present
 
Related Links : Alumni Association